Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> План Развоја

  ПЛАН РАЗВОЈА ГО ПАЛИЛУЛА ЗА ПЕРИОД 2023-2029

   

  Визија ГО Палилула
  Преглед и анализа постојећег стања
  SWOT анализа
  Приоритетни циљеви и мере
  Извештај са првог Партнерског форума
  Решење о именовању тематских радних група за израду Плана развоја ГО Палилула
  Решење о формирању Координационог тима за израду Плана развоја ГО Палилула
  Одлука о изменама и допунама одлуке о приступању изради Плана развоја ГО Палилула
  Одлука о приступању изради Плана развоја ГО Палилула за период од 2022.-2028. године

  Градска Општина Палилула је у складу са Законом о планском систему РС (ЗоПС) започела процес израде Плана развоја ГО Палилула за период од 2023. до 2029. године. Овај План развоја представља плански документ највишег значаја за ниво градова и општина у Републици Србији.

  Доношењем ЗоПС 2018. године успостављен је нови регулаторни оквир који обезбеђује синхронизован приступ планирању од републичког, преко покрајинског, до локалног нивоа управљања.

  План развоја Градске општине Палилула представља кровни плански документ који се у овом планском циклусу по први пут доноси у складу са новом регулативом, а на основу кога ће се доносити други плански акти као што су стратегије, акциони планови, средњорочни планови и др.

  У циљу добијања подршке за унапређење својих капацитета и израду што квалитетнијег и свеобухватнијег Плана развоја, Градска општина Палилула је конкурисала на јавни позив за помоћ при изради Плана развоја, који је расписан у оквиру пројекта „Подршка унапређењу капацитета и изради локалних планова развоја" који спроводи Немачка међународна организација за сарадњу - ГИЗ, Национална алијанса за локални економски развоја - НАЛЕД и Балкански центар за регулаторну реформу - БЦРР у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике - РСЈП. ГО Палилула је одабрана као једна од 10 градова и општина који ће учествовати у овом пројекту.

  Нови плански циклус започет је доношењем Одлуке о приступању изради Плана развоја Градске општине Палилула за период за период од 2023. до 2029. године, на седници Скупштине ГО Палилула одржане 30. новембра 2020. године и Одлуке о изменама и допунама одлуке о приступању изради Плана развоја, донешене 14. јуна 2022.

  На основу ове Одлуке, Председник ГО Палилула је донео Решење о образовању Координационог тима за израду Градске општине Палилула за период за период од 2023. до 2029. године, која сачињавају представници руководства и Управе ГО Палилула, као и са конкретним надлежностима у управљању и координацији планским процесом.

  У наредном периоду је планирано успостављање Партнерског форума и тематских радних група, као и израда неопходних анализа које чине саставни део припремног процеса израде Плана развоја ГО Палилула, о чему ћемо редовно објављивати информације и позивати заинтересоване да дају свој допринос.

  Израда Плана развоја се финансира из средстава Немачко – српске развојне сарадње у оквиру пројекта „Подршка реформи јавне управе у процесу приступања Европској унији“ који спроводи GIZ. Пружање подршке при изради Плана развоја реализују Национална алијанса за локални економски развој и Балкански центар за регулаторну реформу, у сарадњи са Републичким секретаријатом за јавне политике.

  Plan Razvoja