Gradska opstina Palilula

 • Насловна >> Одсеци и групе

  ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ПРЕДСЕДНИКА, ВЕЋА И СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

  Одсек за послове Председника, Већа и Скупштине општине обавља стручне, саветодавне и организационе послове за остваривање надлежности и овлашћења Председника, Већа и Скупштине Градске општине и друге послове који се односе на представљање Градске општине у односима према правним и физичким лицима у земљи и иностранству.

  Одсек обавља:

  • Послове припреме за радне и друге састанке Председника градске општине, Већа и Скупштине општине и припреме материјала за јавне наступе лица на функцијама у Градској општини;
  • послове пријема грађана који се непосредно обраћају Председнику градске општине, заменику председника општине и осталим лицима на функцији у општини;
  • протоколарне послове поводом посета и пријема домаћих и страних представника градова и општина, културних, спортских и других представника и друге протоколарне послове лица на функцијама у Градској општини;
  • послове везане за сарадњу са другим градским општинама у земљи и иностранству, са социјално – хуманитарним организацијама и другим организацијама и институцијама;
  • послове контаката са медијима ради информисања јавности о раду и активностима Градске општине и друге послове комуникације са медијима;
  • послове везане за организацију културних и спортских манифестација и других активности од значаја за Градску општину;
  • послове на пријему, евиденцији аката Председника, Већа и Скупштине општине;
  • послове израде одлука које доноси Председник, Веће и Скупштина општине;
  • послове управљања људским ресурсима,
  • послове усмерене на подстицање развоја културно уметничког аматеризма;
  • административно – техничке и организационе послове за потребе Председника, Већа и Скупштине општине и друге послове у складу са законом и другим прописима.

  ОДСЕК ЗА ПОСЛОВЕ ПРЕДСЕДНИКА, ВЕЋА И СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
  Шеф Одсека
  ДРАГАН ТЕРЗИЋ  – самостални саветник
  телефон: 018/290-600
  е-пошта: dragan.terzic@palilula.eu

   

  ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

  Одсек за правне и заједничке послове прати прописе за које је надлежна локална самоуправа, иницира усаглашавање са новонасталим променама прописа и обавља друге правне и заједничке послове. Одсек обавља:

  • послове обраде правних питања из надлежности Градске општине;
  • послове израде нацрта нормативних аката везаних за организацију и рад свих органа Градске општине;
  • нормативно правне послове из области радног законодавства за изабрана, постављена и запослена лица и вођење персоналне евиденције;
  • стручно-техничке послове спровођења избора, референдума и збора грађана;
  • послове организације и рада мировних већа;
  • послове пружања правне помоћи грађанима ради остваривања њихових права;
  • послове израде предлога годишњих програма уређивања градског грађевинског земљишта за територију општине;
  • административно – техничке послове везане за оснивање и рад месних заједница и других видова месне самоуправе;
  • послове канцеларијског пословања, писарнице, архиве, пријема, отпремања и доставе поште;
  • послове инсталирања и одржавања информационо – комуникационог система Градске општине;
  • послове обезбеђења, одржавања објеката, противпожарне заштите и друге послове од заједничког интереса за потребе органа Градске општине;
  • послове превоза моторним возилима и вршења сервисних и других услуга;
  • друге послове у складу са законом, прописима Града и Градске општине.

  ОДСЕК ЗА ПРАВНЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
  Шеф Одсека
  Тамара Пешић   – самостални саветник
  телефон: 018/290-600
  е-пошта: tamara.pesic@palilula.eu

   

  ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ

  Одсек за финансије обавља стручне послове из области финансијско – материјалног пословања Градске општине, прати и извршава прописе и опште акте Града и Градске општине из области финансија.

  Одсек обавља:

  • послове у вези планирања буџета, припремања и израде нацрта буџета Градске општине, праћење извршења буџета, израду нацрта завршног рачуна буџета Градске општине и контролу наменског коришћења буџетских средстава;
  • послове трезора, управљања готовинским средствима, контролу расхода и финансијско рачуноводство;
  • финансијске послове – обрачун плата, накнада и осталих личних примања изабраних, постављених и запослених лица у Градској општини, послове финансијске оперативе, благајничке послове и други финансијске послове;
  • послове евиденције новчаних средстава, финансијског планирања и буџетског рачуноводства;
  • послове израде нацрта прописа из области финансија и праћење прописа који регулишу ову област;
  • послове израде аналитичких извештаја о реализацији буџетских прихода и расхода и предлаже мере и активности ради њиховог усклађивања;
  • књиговодствене послове за потребе Управе градске општине укључујући и рачуноводствене извештаје, примену позитивних прописа из области трезора и рачуноводства;
  • послове на вођењу уредне евиденције основних средстава, опреме и инвентара;
  • стручне и организационе послове у области спровођења јавних набавки Градске општине, припрему нормативних аката, праћење и примену прописа који регулишу област јавних набавки, послове евиденције, одржавања и набавке ситног инвентара, канцеларисјког и потрошног материјала;
  • друге послове у складу за законом, прописима Града и Градске општине.

  ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ
  Шеф Одсека
  Иван Драгишић  – самостални саветник
  телефон: 018/290-600
  е-пошта: ivan.dragisic@palilula.eu

   

  ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

  Одсек за имовинско-правне и комуналне послове прати и извршава прописе и опште акте Града и Градске општине из области имовинско-правне и комуналне делатности; врши континуирану сарадњу са органима и службама чија је делатност непосредно у вези са овим пословима; учествује у изради аката које доноси Градска општина у области комуналне делатности.

  Одсек обавља:

  • послове у вези са постављањем мањих монтажних објеката на јавним површинама у складу са планом и прописима Града;
  • комунално – инспекцијске послове;
  • послове на одржавању комуналног реда у Градској општини и спровођењу прописа којима се уређује комунални ред, у складу са законом и актима Града;
  • послове везане за уређивање радног времена угоститељских објеката;
  • поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама;
  • послове утврђивања начина коришћења и управљања сеоским водоводима, изворима и јавним чесмама;
  • послове у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња и кућних љубимаца;
  • послове одржавања и уређивања гробаља на свом подручју у складу са прописима Града;
  • друге послове у складу за законом, прописима Града и Градске општине.

  ОДСЕК ЗА ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
  Шеф Одсека
  Слободан Павковић  – самостални саветник
  телефон: 018/290-600
  е-пошта: slobodan.pavkovic@palilula.eu

   

  ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ

  Одсек за привреду и локални равој обавља послове везане за општи привредни и локални развој Градске општине и унапређење и развој сеоског подручја.

  Одсек обавља:

  • послове везане за припрему годишњег програма рада у вези са привредним и локалним развојем Градске општине;
  • послове везане за унапређење општег оквира за привређивање у Градској општини, доноси програме и спроводи пројекте у вези привредног развоја и развоја сеоског подручја;
  • послове у вези давања мишљења на просторне и урбанистичке планове Града који се доносе за подручје Градске општине;
  • послове везане за развој угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју;
  • праћење и подстицање развоја пољопривреде на подручју Градске општине;
  • послове везане за подстицање развоја задругарства на свом подручју;
  • послове везане за коришћење пашњака и послове привођења пашњака другој култури;
  • уређење и обезбеђење обављања послова који се односе на изградњу, реконструкцију, одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање некатегорисаним путевима у насељу, у складу са законом и другим прописима;
  • послове везане за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
  • послове у вези предузимања мера за спречавање штета, организацију заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара, стварању услова за њихово отклањање и ублажавање њихових последица, у складу са прописима Града;
  • послове везане за заштиту и унапређење животне средине;
  • послове израде планова одбране за подручје градске општине, у складу са планом Града;
  • послове вођења евиденције о конституисаним скупштинама стамбених зграда на својој територији и врши надзор над применом одредаба Закона о одржавању стамбених зграда и прописа донетих на основу њега;
  • обавља друге послове у складу са законом, прописима Града и Градске општине.

  ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ И ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ
  Шеф Одсека
  Милан Николић  – самостални саветник
  телефон: 018/566-011
  е-пошта: vilin16@gmail.com